امروز : پنج شنبه ۰۲/ ۰۹/ ۱۳۹۶

امتحان معرفی به استاد تیرماه96

بسمه تعالی
دانشجویان متقاضی امتحان معرفی به استاد باید حداکثر تا تاریخ 96/04/23 درخواست خود را به واحد آموزش تحویل و تائیدهای لازم را برای امتحان اخذ نمایند.لازم به ذکر است کلیه نمرات دانشجو (کارورزی و پروژه) باید در سامانه سجادثبت شده باشد.
زمان برگزاری امتحان معرفی به استاد 96/04/28 می باشد.
تاریخ امتحان معرفی به استاد بعدی نیمه دوم شهریور می باشد.
معاونت آموزشی و پژوهشیتارخ درج : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳